Уния в ХХ веке

Митрополит Харківський і Богодухівський Никодим

Житіє святого священномученика та сповідника за православіє – протопресвітера Гавриїла  Костельника

Розлучаючись із своїми учениками, Гос­подь Ісус Христос поклав на них служіння бути благовісниками і свідками істини його вчення [Лк. 24, 26-48; Діян.1—8; 26.16,22]. Апостоли і безліч християн початкового пе­ріоду історії Христової Церкви правдивість свого свідчення про істину Євангелія ствер­дили мученицькою смертю. В словенських мовах грецьке слово «Martir — свідок» пере­дано словом «мученик», в якому поєдналися поняття свідчення про істину і мучеництва за неї. Таким свідком істини Православія і му­чеником за нього воля Божа судила бути в наш час протопресвітеру о.Гавриілу Костельнику, настоятелю Свято - Преображенського храму м. Львова.

Минуло вже більше ніж 50 років з того дня, коли православний люд почув вістку про мученицьку кончину о. Гавриіла. 20-го верес­ня 1948 року він, ледве закінчивши відправ­ну літургію, вертаючись додому, був убитий недалеко від церкви ворогами Православія. Так закінчив великий подвиг свого життя добрий пастир, який душу свою поклав, ви­вівши віруючих з духовної неволі уніатства.

Покликання всього життя о. протопресві­тера Г. Костельника полягало в невтомному шуканні правди. Довгим і складним, і нелег­ким був той шлях.

Складаючи щиру шану світлій пам'яті найвидатнішого діяча цієї історичної справи, пройдемо, оскільки дозволяють наші можли­вості, тим шляхом, яким Господь вів о. Г. Ко­стельника до правди Православія, якої він став непохитним свідком і проповідником в нашому народі.

Протопресвітер о. Г. Костельник народив­ся 15 червня 1886 року в греко - католицькій родині переселенців із Закарпаття, в селі Руський Керестур на Угорщині. Після почат­кової угорської школи йому пощастило за­кінчити хорватську гімназію. Побожні бать­ки обирають для сина шлях священика. До цього його готує духовна семінарія і бого­словський факультет в М.Загребі. Будучи сту­дентом, він уважно придивляється не тільки до життя католицької митрополії в Загребі, але й до того, що зробила з православними сербами унія. Зрідка відвідує він і православ­ний храм.

Ректор греко-католицької семінарії, май­бутній єпископ югославських уніатів Діонісій Няраді звертає пильну увагу на талановито­го, всебічно обдарованого вихованця і в 1907 році посилає його продовжувати осві­ту до Львова.

Коли Г. Костельник прибув до Львова, його приймають до Львівської духовної семі­нарії. Після ії закінчення для дальшого вдоско­налення і завершення освіти Г. Костельника по­силають до Фрейбурзького католицького уні­верситету в Швейцарії. Його він закінчує з відзнакою і докторським ступенем за дисерта­цію «Про основні принципи пізнанням. Інтерес до питання в області логіки й теорії пізнання в Г. Костельника зберігається на все життя.

У 1913 році він повертається до Львова назавжди, приймає священний сан і починає душпастирську працю, як співробітник на­стоятеля Преображенської церкви о. В. Са-довського, глибокого дослідника й знавця східного богослужбового обряду. Можливо, що саме о. Садовський прищепив своєму «сотрудникові той дух високої поваги до східно-православної основи в греко-католицькому обряді, який згодом поставив Кос­тельника в перші лави «східного, «візан­тійського» напрямку в галицькому греко-ка-толицтві, зробив його проводирем борців проти латинізаторських тенденцій унії.

Парафіяльну працю о. Гавриіл сполучає з навчанням релігії в середніх школах, а потім з викладанням філософських дисциплін в ду­ховній семінарії, перетвореній з 1928 року на богословську академію. Творчі таланти його були дуже багаті, допитливий розум обіймав різні сторони людського знання й життя; пра­цездатності його, здавалося, не було межі. Поет і філософ, він складає для своїх земляків граматику бачвансько-руського діалекту, працює як письменник, драматург, літератур­ний критик і видатний публіцист, і з покли­канням він усім серцем віддається бого­словським і церковно-історичним досліджен­ням причин і підстав, через які сталось розді­лення Східної і Західної Церкви. Ці дослідження і досвід самого життя поступово на­ближають о. Г. Костельника до Православія. Простежимо, як цей процес відбився в його літературній творчості.

З 1920 року і до кінця !929 року о. Г. Костельник був редактором журналу «Нива», органу греко-католицького духовенства Львівської єпархії. Тоді він відчув обов'язок «виробити собі ясний погляд на все, що діється, коли мав вести інших за собою».

Тим часом саме життя змушувало греко-католиків глибше замислюватись над долею своєї унії. Після укладення Ризького миру 1921 року до Польщі були прилучені право­славні землі Холмщини, Волині й Західної Білорусії. Для православних там відразу почи­нається гіркий час ісповідництва. Сотні пра­вославних храмів, відібраних як колишні уні­атські, стоять пусткою, висаджені в повітря, нищаться, горять. Заздалегідь підготовані монахи різних латинських орденів і польське католицьке духовенство, підтримувані уря­дом, запопадливо насаджують на Холмщині й Волині нову унію. Вона вже не була окре­мою Церквою, а цілком підлягала місцевим католицьким біскупам і навіть деканам.

Для о. Г. Костельника та його однодумців, які «проходили до тверезого розуму», настає час визволятись від римського світогляду. В 1925 р. він подорожує до Риму. Пишний папський Рим назавжди став чужим для сер­ця о. Г. Костельника. Воно розкрилося побож­ним почуттям і щирим молитовним піднесен­ням у православному храмі М.Загреба, де він побував, повертаючись додому. Там він пе­режив незабутні хвилини глибокого, ціло-істотного єднання з східним Православієм.

Ці настрої спонукують його ще глибше взятися за критичне дослідження багатовіко­вої незгоди Римської Церкви з православним Сходом. Робота ця триває роками. В цей час у «Ниві» та інших виданнях о. Г. Костельник раз-у-раз виступає на захист грецького, тоб­то православного, обряду в уніатстві, напо­лягає на очищенні унії від історичних латинсь­ких нашарувань, підносить думку про потре­бу вернутись до єдності християнства, яка існувала в першому тисячолітті.

Великого розголосу набула стаття о. Г. Ко­стельника «Так собі думаю», надрукована в «Ниві» /№9 за 1927 р./, з рішучим осудом пе­рейнятого уніатами від католиків звичаю пра­вити літургію на заздалегідь виготовлених, ви­різаних і засушених агнцях. Наступного року о. Г. Костельник виступає на захист істотної частини східного чину літургії -призивання Св. Духа на освячувані Дари, або так званої епіклези. На неї тоді вже замахнулися горлаті латинізатори унії. Ці спроби о. Г. Костельник критично розглядає і рішуче відкидає в книзі «Спір про епіклезу між Сходом і Заходом». У цьому тривалому спорі автор, після глибо­кого і уважного дослідження, рішуче стає на бік православного Сходу.

Видання цієї книги в 1928 р. мало для о. Г. Костельника дуже поважні наслідки. Воно викрило перед пильними очима римсь­кої сторожі духовну спорідненість автора з Православієм, яка давно зародилась і зрос­тала в ньому в результаті наукового вивчен­ня догматики, права і церковної історії Захо­ду. На різку критику книги з боку єзуїта Спачіля о. Костельник відповів сильною реп­лікою в «Ниві». Завершенням цього науково­го спору було звільнення о. Г. Костельника в1929 р. з посади редактора «Ниви»; в 1931 р. митрополит А.Шептицький бере його під свій безпосерденій нагляд і призначає пропо­відником до собору св. Юра.

Вдячний митрополитові за «оборону» від дальших репресій, о. Г. Костельник проте рішуче повстав проти його архікатолицьких тенденцій і потурання латинізації богослуж­бового обряду у Львівській єпархії. На єпар­хіальному соборі 1943 р. о. Костельник відвер­то виступив з критикою ватіканських догм. Митрополит різко спинив оратора і позбавив його слова. Г. Костельник залишив збори і з того часу вже наполегливо говорив своїм од­нодумцям про необхідність повернення уні­атів до Православія. Однак, і серед цих вип­робувань та переслідувань о. Г. Костельник не вагається і не згинається в своїх переконан­нях, продовжуючи невсипущу працю над роз­криттям історії та суті католицизму, поход­ження і ролі унії. На цьому шляху він чим­раз більше наближається до Православія.

«Сам Бог знає, — писав згодом о. Г. Кос­тельник, — що я духовно натерпівся в тих ча­сах /1920-1929 р.р./, а відкрито не смів гово­рити про це. Але мене мучила журба за мій безталанний нарід... і я взявся до студій над католицизмом, унією і православієм на ос­нові самих джерел /соборів, папських листів і т.д./ та написав цілу серію книжок на ці теми, шоб мій нарід міг уже раз довідатися про дійсну правду, якщо Бог колись дозво­лить побачити світло моїм працям. /«Апос­тол Петро і римські папи або догматичні підстави папства», Львів, 1945, стор.57/.

Бог благословив добрим успіхом подвиг борця за правду і дав йому велику радість по­бачити повернення рідного народу і його Цер­кви до отчого дому Св. Православія. Аж тоді о. Г. Костельник зміг видобути з шухляди пись­мового стола і дати людям свої давно напи­сані твори. Після першої книжки — «Апостол Петро і римські папи або догматичні підста­ви папства» у львівському церковному жур­налі «Єпархіальний /згодом — «Православ­ний / вісник» за 1946-1948 р.р. були надруко­вані з цієї серії такі твори о. Г. Костельника: «Викляті святі» — Кирило і Мефодій», «Роз­виток папства в перших п'ятьох віках», «Непомилність папи і Римської Церкви», «Примат латинської Церкви і уніатські Церкви», «Як римські теологи воюють».

Перша книжка - «Апостол Петро і римські папи», як свідчить автор, була остаточно закін­чена ще в !93! р. Докладну розвідку про свя­тих Кирила і Мефодія о. Г. Костельник написав незабаром після виходу в світ 1927 р. брошури про слов'янських первоучителів, виданої згаду­ваним уже єпископом уніатів Югославії Д. Няраді. Велика розповідь про «Розвиток папства в перших п'ятьох віках» була закінчена 1933 р. До тридцятих років слід віднести і решту творів о. Г. Костельника.

Вони були безмірно корисні для право­славного усвідомлення возз'єднаних духовен­ства і вірних, раніше виховуваних в католиць­кому дусі. Всі перелічені твори о. Г. Костель­ника зберігають свою високу цінність. Вони дають неоціненний джерельний матеріал з ек­зегетики, догматики й каноніки, з історії, літургіки та інших областей церковної науки, документально знайомлять читачів з поход­женням та історичним розвитком усього того, що в XI сторіччі розділило Римську Церкву і Вселенське Православіє.

У творах о. Костельника читач знаходить також докладне з'ясування причин і умов, які сприяли виникненню в ній згодом нових ка­толицьких догматів, розвитку на Заході но­вого церковного ладу на основі трьох римсь­ких приматів / папи, Рима і латинської Церк­ви/. Нарешті, твори о. Г. Костельника доско­нало розкривають саму психіку католицтва, суть римської редакції християнства.

Духовна спорідненість з правдою східно­го Православія не тільки визволила о. Г. Кос­тельника від римського «зачадження», але й поставила його як полум'яного і натхненно­го проводиря на чолі борців проти унії. Істо­рія і живий наочний досвід сучасності свідчи­ли йому, що унія на Україні, створена зусил­лями Рима, польського уряду і латинського єпископату, стала національно-церковною трагедією українського народу. Дітище зра­ди віри і народу з боку «шляхти духовного стану» серед православних єпископів кінця ХVІ ст., унія несла і прищеплювала нашому народові психологію приниження та низько­поклонства перед Заходом не тільки у вірі, але і в свідомості «нації другого сорту».

«Яничари» серед уніатської ієрархії та ду­ховенства, особливо василіяни, захоплені войовничим психозом латинства, нівечили обряд своєї Церкви, навчали ворожнечі й ненависті до всього східного, до Право­славної Церкви та її народів, плекали націо­налізм і його братовбивчу мораль...

Однако, час для возз'єднання з Православ­ною Церквою настав тоді, коли була закінче­на Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. Свідомій, думаючій частині греко-католиць-кого духовенства було ясно, що уніатська цер­ква в нових умовах державного і народного життя стає історичним пережитком, що перед возз'єднаним віруючим народом Галичини відкривається шлях повороту до благочести­вої Православної Церкви своїх предків.

Історичне завдання підготувати соборне повернення греко-католиків до єдності з Пра­вославною Церквою Промислом Божим покла­дено було на о. Г. Костельника. Він очолив ініціативну групу по возз'єднанню греко-католицької Церкви з Православною Церквою. Його найближчими співробітниками в ній були о. д-р Михаїл Мельник та о. Антоній Пельвецький, представник Дрогобицької та Станіславської єпархії.

Головним рушієм возз'єднання, душею цієї великої справи, безперечно був Г. Кос-тельник. Таке місце йому визначено було дов­гими роками боротьби проти латинізації унії. Тоді він здобув високий авторитет серед ду­ховенства й громадськості, виховав числен­них однодумців. Як голова ініціативної гру­пи він організує духовенство, готує й видає для усвідомлення духовенства і мирян книж­ку «Апостол Петро і римські папи», не знаю­чи спокою, їздить по містах і селах.

Благословенною вершиною, до якої про­стував о. Г. Костельник, невсипущою працею всього життя був Львівський Церковний Со­бор 8-10 березня 1946 року. Він справдив найщиріші молитви, найсвятіші бажання о. Г. Кос­тельника урочистою ухвалою: «Відкинути по­станови уніатського Берестейського собору 1596 року, відірватись від Ватікана, поверну­тись до нашої батьківської православної віри.»

Маючи величезний досвід церковно-ви­давничої праці, о. протопресвітер приймає на себе всі клопоти по виданню православного церковного журналу «Єпархіальний Право­славний вісник». У ньому він вміщує свої гли­бокі проповіді, пояснює зміст великих християнських свят, а головне, друкує протягом 1946-1948 рр. свої давні праці, які привели його до православної віросвідомості. Як благочин­ний львівських парафій він був щирим і відда­ним помічником першого львівського архіє­пископа Макарія, авторитетним порадником для духовенства. Але сталося інакше... 20 ве­ресня 1948 року добрий пастир і воїн Христо­вої правди був убитий і відійшов до Господа як свідок і мученик за істини Православія.

Там, де благословляли хижацький фа­шизм і поділяли його плани поневолення нашого народу, очевидно, боялися живого о. Г. Костельника, за яким ішла поступова частина духовенства.

Вбивця о.Г.Костельника був кат, а не бо­рець за якусь ідею. Він не посмів навіть ста­ти віч-на-віч із старим священиком і вбив його, стріляючи ззаду. Підлий боягуз не мав сміливості відповідати за свій злочин, при­людно відстоювати свої погляди на суді. Побачивши, шо йому годі втікати, він сам обірвав своє негідне існування.

Вбивці позбавили О. Григорія Костельника життя, сподіваючись з ним убити і святе діло нашого мученика. Але вони забули Хри­стове слово: «Не бійтесь тих, що вбивають тіло і потім більше нічого зробити не можуть» /Лк.12,4/. Лютість ворогів духовного й дер­жавного возз'єднання нашого народу з рідним Києвом виразно посвідчила тільки про їх без­силля і антихристиянський фанатизм.

Хоч якою трагічною і важкою була ця подія, хоч як вона приголомшила в перші хвилини, хоч якою великою була заподіяна шкода, воз'єднане церковне життя не спи­нилося. Те, що в житті історично, об'єктив­но виправдане, неминуче перемагає і розви­вається, хоч би яким нестерпним був біль пер­ших гірких переживань. Всі духовні й миря­ни, які вкупі з о. Г. Костельником ділили труд­нощі боротьби, радість перемоги та захоп­лення творчою працею, наочно побачивши всю мерзоту підступності ворогів волі і єдності українського народу, немовби відчу­вали в собі додаткову духовну енергію.

Так перемогла правда Божа в справі невиннопостраждавшого священномученика — сповідника за Святу Православну віру, який поклав душу свою за віру Христову — про­топресвітера о. Гавриіла Костельника.

Розмірковуючи про підступи своїх не­другів, о. Гавриіл говорив: «Усі їх труди — Найенергійніші — марні і до спасіння не при­ведуть, так як вони працюють поза Церквою Божою, мало того — на вред їм, бо робота

єзуїтів та уніатів з масою затрат і жертв, спря­мована до приведення людей до підніжжя папи, тобто, відмовлення від Церкви Хрис­тової Православної».

У цьому подвизі терпіння і Христового співчуття до ближнього свого о. Гавриіл ви­конав заповіт св. ап. Павла: «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христо­вого /Гал.6,3/.

В свій час, щоб зберегти паству право­славну від пагубних розколів, священномуче-ник Онуфрій говорив: «Всякого роду розко­ли — це тонкі тенета ворога роду людсько­го. Вони хотять влитися в православну ого­роду Церкви, щоб, як вовки в овечій шкірі, проводити спокуси серед віруючих, хто зали­шається вірним Церкві Божій...»

Ревнуючи про чистоту єдинства Святої Православної Церкви і непорочність її віров­чення, протопресвітер о. Гавриіл говорить: «Для православного християнина необхідно вірити в Бога, приналежність до Святої Хри­стиянської Церкви, обов'язково виконувати всі заповіді Господні, суворо триматися Апо­стольських і святоотцівських постанов-ка­нонів церкви, і під керівництвом Церкви на­ближатися до вічного спасіння».

Древніх християн за одне ім'я ув'язнювали в тюрму, мучили, убивали. Але всі ці гоніння тільки укріплювали Церкву Божу: кров муче­ницька стала цементом, з'єднавши християн...

Перегортаючи сторінки духовної спадщи­ни о. Гавриіла Костельника, з благоговінням "дивуєшся його великій апостольській рев­ності про Церкву Христову і невтомності духу в справі стояння за чистоту Святого Православія, його батьківській турботі про паству Христову, за яку він був завжди гото­вий покласти і поклав душу свою.

Отже, Святе Православіє на землі нашій, политій кров'ю о. протопресвітера Г. Костельника, після його передчасної кончини не по­хитнулося. Трудами архіпастирів і духовен­ства, щирою побожністю віруючого народу воно росло, міцніло і стверджувалося.

До цього часу архіпастирі, духовенство та віруючий народ віддають щиросердечну вдячність, синівську любов та непохитну відданість православній вірі своїх батьків. Цю святу ідею заповідав нам усім подвигом своїм, словом і ділом, життям і смертю свідок-священомученик Православія на нашій землі — о. протопресвітер Гавриіл Костельник.

Кінець і Богу слава!


Опубликовано: "Віра і Розум", №1, 2000. -С. 285-288


Главная | Новости | Материалы | Документы | Персоналии 
 Ссылки | Контакты | Гостевая

Hosted by uCoz